Hakkımızda

Yetkin Muhasebe & Mali Müşavirlik, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 2. maddesi A bendinde yazılı Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak,
Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,
Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak üzere Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına haiz meslek mensupları tarafından 2012 yılında yılında kurulmuştur.

Devamını Oku
Geçici Vergi Ödeme Günleri

Mayıs, Ağustos ve Kasım Ayının 17. Günü

Muhtasar

Beyan ve Son Ödeme Tarihi : Her ayın 26. Günü

Katma Değer Vergisi

Beyan ve Son Ödeme Tarihi : Her ayın 26. Günü

Yıllık Gelir Vergisi

Beyan Tarihi : 01-31 Mart

Kurumlar Vergisi

Beyan Tarihi : 01-30 Nisan

Copyright 2021 - Yetkin Muhasebe - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2021 - Yetkin Muhasebe - Tüm Hakları Saklıdır